KONSTELACE

Dynamika konstelací ukazuje, že jsme spjati s naší minulostí. Základním principem konstelační práce je rozšiřování uvědomění, tzn. porozumění toho, co se nám v životě děje a proč tomu tak je. Konstelace umožňují vhled do skryté dynamiky mezilidských vztahů (partnerských, rodičovských, pracovních) a pomáhají nalézt řešení ke změně.

„To, čeho jste si vědomi, můžete mít pod kontrolou. To, čeho si nejste vědomi, má pod kontrolou vás“. Anthony de Mello, Bdělost

Konstelace přináší poznatek, že jsme spjati s minulostí své rodiny a osudy našich předků. Ukazují, že mnoho procesů v rodině, nemoci nebo jiné poruchy chování mohou souviset s událostmi, které se staly v minulosti o několik generací před námi a zůstaly utajené.  

Např. pokud měla žena, dnes již babička, negativní zkušenosti se svým agresivním manželem, byla jím zesměšňována nebo dokonce i znásilněna, ovlivnila tato její zkušenost další ženy, které jsou v jejím rodinném systému. Její vtek vůči muži, který se neodvážila dát nikdy najevo a který v sobě po celý život potlačovala, může být generačně v rodině předáván dál, tzn. že v současném životě může vnučka babičky nevědomě tento „babičky vztek“ vysílat vůči svému muži,  aniž by věděla proč tomu tak je.

Nebo pokud se v pozadí rodiny stala vražda dítěte, smrt dítěte při porodu atd., napětí mezi matkou a dcerou (synem) může trvat i několik generací.  Opakující se fyzické i psychické vzorce chování v rodině pak trvají tak dlouho, dokud je některý ze členů rodiny neuvidí.

 

Kořeny konstelací

Konstelace je zážitková metoda, jejíž tvůrcem je německý terapeut Bert Hellinger (nar. 1925), který hledal cestu, jak uvést narušený rodinný systém do opětovné rovnováhy a řešit tak současné nesnáze.  Působil v Jižní Africe, kde byl knězem a misionářem u kmene Zulu. Vypozoroval, že s rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Ta formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Pomocí konstelační metody ukázal, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny.

 

Konstelace nabízí: přijímej to, co je.

Konstelace ukazují, že vše, co je nevyřešené, má v sobě energii napětí, která se touží uvolnit. To se může stát až v momentě, kdy je daná situace plně viděna, uctěna a přijata. Pokud vnitřně nechceme nějaké události přitakat, část napětí dále zůstává působit. V konstelační práci se vždy vychází ze skutečných potřeb jednotlivce. Důraz je kladen na přijímání odpovědnosti jednotlivce za jeho jednání i konání, a zaměření se na to, co se děje v přítomnosti, teď a tady.

Hlavním cílem při tom je, pracovat s tím, co přináší jeho každodenní život, a zároveň plně respektovat to, co ho může skrytě ovlivňovat z jeho daleké minulosti a porozumět tomuto dění.

 

Konstelace pomáhají najít směr

Většina lidí vyhledávající pomoc terapeuta trpí tím, že se nedokáže vyrovnat s určitými životními situacemi v rodině, partnerství, práci nebo svým životem vůbec. Tito lidé pociťují vnitřní tlak, přetíženost, ztrátu smyslu života. Jejich duše volá o pomoc, protože trpí.

Metoda konstelace nabízí pomoc zorientovat s v našem nitru, nalézt směr, klid a rovnováhu v životě. S pomocí terapeuta klient nachází odpovědi na otázky nejen o jeho v rodinném systému, ale i po smyslu života. Konstelace podporují cestu každého jedince do jeho nitra, kde si odpovědi hledá sám.

 

Konstelace jako zrcadlo duše

Duše člověka potřebuje vždy celostní přístup. Proto je dobré ptát se, co člověk potřebuje, aby byl v souladu sám se sebou i okolním světem? Co dává smysl jeho životu? Co může nebo musí udělat, aby byl spokojen a vnitřně naplněn? Čeho se musí vzdát, aby tuto rovnováhu v sobě udržel?

S pomocí konstelací může klient tyto odpovědi najít. Může uvidět, co se děje na úrovni jeho duše nebo duše jeho rodinného systému jež může ovlivňovat jeho současný život.

 

Konstelace a práce ve skupině

Práce s konstelacemi je skupinovou metodou, kterou lze využít i v individuální terapii. Probíhají tak, že si klient s pomocí terapeuta (ten určuje průběh konstelací), vybere intuitivně tzv. „zástupce“. Ty rozestaví v určitém prostoru do rolí rodinných příslušníků. Např. si vybere zástupce za matku, za otce a za sebe. Zástupci si stoupnou do „rolí“ daných rodinných příslušníků na jejich místo, vcítí se do jejich pocitů a skutečně vyjádří to, co v dané „roli“ vnímají.  

Klient sleduje to, co se před zrakem jeho i ostatních účastníků začne odehrávat. Vnímá obrazy, které konstelace ukazuje. Jde o zobrazení skryté skutečnosti na úrovni duše, kterou reprezentují jednotliví zástupci. Ti vyjadřují všechny momentální vnitřní vjemy, např. chlad, tíhu, slabost atd., emoce (vztek, smutek, radost, strach aj.) nebo vnitřní pohnutku k pohybu jako je  impuls se otočit na opačnou stranu, lehnout si na zem, utéct, někoho obejmout atd.

 

Konstelace dávají zažít, že existuje něco víc

Průběh konstelací je zcela spontánní a terapeut do procesu vstupuje minimálně. Konstelace může vést terapeut na rovině vysvětlování a objasňování, aby klient i účastníci rozuměli celému procesu tzn., že se dotazuje jednotlivých zástupců v rolích na jejich pocity a pohnutky. Nebo v pokročilejších skupinách na úrovni duše, tzn. že  jeho „zásahy“ do  konstelace jsou téměř nulové a odehrávají se beze slov.

Zajímavostí je, že vše funguje i když tomu zástupce sám někdy nevěří nebo nikdy s konstelacemi neměl osobní zkušenost. Jeho počáteční pochybnosti se brzy změní v překvapení, protože je najednou schopen prožívat hluboké emoce, řadu pocitů a chování, které se objeví. Pro lidi je toto naprosto nová zkušenost, která se jich osobně dotkne a která je „mimo ně“. Dává  člověku zažít, že existuje něco víc. Něco, co je mimo jejich dosah, kontrolu a osobnost. Něco s čím jsme ve spojení mimo lidský rozum a chápání.

 

Možnost účasti bez postavení konstelace

Semináře je možné se zúčastnit i bez postavení konstelace (vlastní systém rodiny). I v tomto případě je pro klienty tato práce ostatních účastníků velmi přínosná. Pro účastníky semináře jsou role zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a někdy i velmi překvapivé vhledy do jejich vlastního života.

 

Pro koho jsou konstelace vhodné

Konstelace jsou pozvánkou a výzvou pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a hledat její optimální řešení. Ve skupině nejsou většinou poskytnuty žádné informace o rodině (firmě atd.), kromě informací, které klient v úvodu sám poskytne terapeutovi a ostatním lidem ve skupině. Samozřejmostí  práce ve skupině je intimita a diskrétnost.

 

Konstelace individuálně

Klienti, kteří nechtějí své „problémy“ sdílet před ostatními lidmi nebo z časových důvodů nemohou přijít do skupiny, můžou navštívit osobní sezení. V individuální praxi se pracuje např. se značkami, papíry, předměty, figurkami, židlemi atd. na místo lidí. Klient značky rozestaví na podlahu jako by tam stáli členové systému, případně si může stoupnout na jejich místo, aby se vcítil do příslušných rolí. S pomocí terapeuta, pak odkrývá dané skutečnosti. Účinnost metody se nesnižuje. Práce ve skupině má však mnohem hlubší účinky přičemž zároveň působí na všechny zúčastněné. 

 

Rozdělení konstelací

Model rodinných konstelací lze aplikovat na jakýkoliv systém, např. pracovní, podnikové a školní kolektivy, firmy, národy, politické strany, náboženství nebo zdravotní  symptomy, vnitřní formy atd.  Např. historie a zatížení firmy může komplikovat vztahy mezi kolegy, prosperitu či komunikaci se zákazníky. Metoda velmi dobře funguje při práci se závažnými tělesnými symptomy, chronickými nemocemi, ale i při důležitých rozhodnutích ke změnám v osobním, či pracovním životě.

 

V konstelacích rozum nefunguje 

Zpravidla je to pro něj zpočátku něco fascinujícího až neuvěřitelného, protože dynamiku, kterou vnímá, cítí a vidí, nelze rozumem pochopit, ani vysvětlit. Konstelace nabízí něco nového: možnost odevzdat se neznámé síle, která otevírá cestu růstu a hlubšího poznání sebe sama i celku. Sílu, která je mimo jeho kontrolu a chápání.

 

Průběh konstelací je zcela spontánní a terapeut do procesu vstupuje minimálně. Konstelace může vést na rovině vysvětlování a objasňování, aby klient i účastníci rozuměli celému procesu nebo na úrovni duše, kdy jeho ?zásahy“ do  konstelace jsou téměř nulové.

Zajímavostí je, že vše funguje i když tomu zástupce sám někdy nevěří nebo nikdy s konstelacemi neměl osobní zkušenost. Jeho počáteční pochybnosti se brzy změní v překvapení, protože je najednou schopen prožívat hluboké emoce, řadu pocitů a chování, které se objeví.

Pro lidi je setkání s konstelacemi naprosto nová zkušenost, která se jich osobně dotkne a která je „mimo ně“. Dává  zažít, že existuje něco víc. Něco, co je mimo jejich dosah, kontrolu a osobnost. Něco s čím jsme ve spojení mimo lidský rozum a chápání.

 

Konstelace a obavy

Někdy se objeví jisté obavy, zejména u začínajících klientů, zda je konstelace nemohou poškodit. Jsem toho názoru, že nic se neděje náhodou a není tedy ani náhoda v jaké roli se klient ocitá a jaké pocity prožívá. Většinou právě proto, že se těmto pocitům a situacím nevědomě vyhýbá a nechce s nimi být konfrontován.

Nicméně je třeba akceptovat a brát v úvahu klientův strach a ponechat mu možnost volby konstelaci i uprostřed ukončit a nechat převzít roli jiným zástupcem. Tato situace se nestává často, ale každý klient má právo z konstelace vystoupit nebo se jich účastnit pouze jako divák, tzn. že si vlastní konstelaci nestaví. I přesto je pro něj tato zkušenost přínosná a léčivá.

Po několika letech zkušeností s konstelacemi, klienti, kteří semináře nebo individuální sezení navštívili, potvrzují, že jim tato metoda v konečné fázi přinesla vnitřní uvolnění, širší vhled do vztahů,  v osobní rovině pak radost, kreativitu, motivaci a velký náboj energie.

 

Konstelace zbavují kontroly

Kritici na hlavu konstelací často vysílají pochybnosti, že účinnost konstelací je podfuk, šarlatánství či jakési esoterické habaďury. Tomu tak, ale není.  Strachy z konstelací někdy šíří sami terapeuti nebo lidé, kteří s nimi nemají osobní zkušenost. Domnívají se, že je třeba mít vše pod kontrolou, protože klient zřejmě podle nich není schopen sám za sebe rozhodovat a jednat. Tím ho však staví již předem do pozice dítěte a zbavují ho vlastní zodpovědnosti.

Často tito lidé projektují své osobní strachy, které jim brání mít důvěru v celý proces, tzn. být otevřený, bdělý a vědomý v prostoru, který konstelace vytvoří. Celé by to pro ně totiž znamenalo vzdát se vlastní kontroly a vnitřně učinit krok k důvěře do neznáma: odevzdat se, vnímat a být ve spojení s vyšší inteligencí energetického pole a jeho skrytou dynamikou. To vyžaduje jistou dávku odvahy. Je to zcela opačný postoj než nám vštěpuje naše společnost. A sice: musíš vědět a znát. Vzdání se kontroly nám může v jistém smyslu nahánět až strach.

 

Konstelace rozbíjí naše iluze a otevírají dveře do neznáma

Konstelace však nabízí něco nového: odevzdat se síle, která otevírá dveře do neznáma a k ne-vědění; cestu růstu a hlubšího poznání sebe sama i celku. Pomocníkem k tomu může být meditace. Čím více klient i terapeut otevřou v sobě dveře pro tento nový a neznámý prostor, tím hlubší proces se může ukázat. 

Konstelace rozbíjí iluze, ideje a naše představy. Chce-li člověk žít v jistém sebeklamu a iluzi, pak pro něj konstelace nejsou vhodné. Mnozí lidé a terapeuti si neumí představit, že jejich ?pravda“ může být ještě jiná než si doposud mysleli.

 

Konstelace nabízí možnost ke změně

Naše celá společnost je postavena na výkonech, jistotách a rozumu. Lidé hledají spokojenost a štěstí ve vnějším světě, mimo sebe. A to je chyba. Až teprve když se jim tyto tzv. ?jistoty“ zhroutí a rozpadnou (konec vztahu, rozpad rodiny, smrt blízkého, nehody, odchod ze zaměstnání, zabavení majetku, podlomené zdraví atd.) začínají hledat hlubší smysl svého života v sobě a jsou ochotni se otevřít něčemu víc. To je pro ně často impuls ke změně a přichází na konstelace. 

Všechny osobní zkušenosti, které  v konstancích prožijeme se nám uloží do podvědomí. Ty v sobě zahrnují tělesné pocity, emoce i duchovní principy a naše osobní vědomí se tak rozšiřuje k vědomí něčeho, co  nás převyšuje a přináší celistvost.

 

Konstelace pracují při plném stavu vědomí

Zástupci v konstelacích autenticky popisují všechny své pocity, ke kterým mají přístup i když předem nemají poskytnuty žádné informace o dané události, ani rodině. Vše se odehrává za běžného stavu vědomí. Zástupci se dostanou do kontaktu s něčím, co se někdy nazývá jako informační energetické pole. To člověka svojí velikostí naprosto přesahuje. V tomto prostoru jsou zaznamenány všechny naše myšlenky, pocity, vzpomínky, informace. Jogíni mu říkají akáša. Abychom byli schopni vnímat hloubku tohoto pole, musíme učinit jediné: vcítit se do svého nitra.

 

Doporučení

Konstelace ukazují konkrétní návody nebo techniky, jak úspěšně pracovat s tím, co přináší každodenní život, tak aby se nastolila hluboká harmonie a rovnováha. Konstelace pracují s fakty, je proto třeba zjistit o své původní i současné rodině, co nejvíce informací. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z rodiny vytěsněni, odsouzeni nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené, nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové rodiny, příbuzní s tragickým osudem (např.zabavení majetku, smrt v koncentračním táboru, vraždy, sebevraždy, veřejné odsouzení, prokletí, sekty atd.). 

 

Upozornění

Konstelace nejsou vhodné pro labilní jedince, při akutní krizi, pro pacienty v léčbě psychiatra. Nejsou přístupné nezletilým. Během sezení je vhodné počítat se zvýšenou psychickou, emoční i fyzickou zátěží. Konstelace nejsou náhražkou za medicínskou léčbu ani psychoterapeutickou péči. V případě vzniku a setrvání psychických nebo fyzických potíží během individuálního sezení, semináře i po něm je třeba kontaktovat terapeuta. Stejně tak je nutné ho informovat o užívá např. psychofarmak, anebo má-li klient závažné zdravotní problémy.

 

Sebepoznání jako cesta ke štěstí

Metoda Rodinné konstelace se využívá v poradenství a psychoterapii, skupinově nebo individuálně. Tato silná a účinná metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a práce s lidmi může pomoci uspořádat vztahy na mnoha rovinách: osobní, zdravotní, partnerské, pracovní, finanční, spirituální. Ženám a mužům každého věku či vzdělání může pomoci vyřešit jejich minulost. Může názorně ukázat a pocítit souvislosti mezi vztahy v rodině nebo v jiných systémech.